FANDOM


Rozum i godność człowieka to liberalna partia o charakterze satyrycznym

program

ustrój

  1. Zmiana ordynacji wyborczej na system pojedynczego głosu przechodniego z trójmandatowymi okręgami wyborczymi wyłonionymi przez mechanizm Najkrótszej Linii Podziałowej (Shortest Splitline Algorithm) – wariant kompromisowy: usunięcie progu wyborczego.
  2. . Zmniejszenie ilości posłów do 320
  3. . Reforma strukturalna rządu: -prezydent zajmuje się sprawami polityki społecznej i bezpieczeństwa kraju. Przejmuje ministerstwa: polityki społecznej, edukacji narodowej, spraw wewnętrznych, obrony narodowej-zlikwidowane zostają ministerstwa: administracji i cyfryzacji, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki, środowiska (część ich uprawnień mogą przejąć samorządy wojewódzkie) -ministerstwo pracy i polityki społecznej zostaje rozbite na dwa oddzielne ministerstwa -ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi zostaje wcielone do ministerstwa pracy-ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego zostaje wcielone do ministerstwa edukacji narodowej.

4. Zwiększenie znaczenia referendum na szczeblu samorządowym. Referendum może być zastąpione przez zebranie większości podpisów spośród osób uprawnionych do wzięcia udziału w danym referendum. Wymagane jest 60% poparcie dla danego rozwiązania przy minimum 40% frekwencji

Bezpieczeństwo i obronność

  1. Ułatwienie dostępu do broni. Broń długa i krótka dostępna dla każdego.
  2. Wprowadzenie zasady mój dom moja twierdza
  3. Umożliwienie obywatelom tworzenie lokalnych jednostek obrony terytorialnej. Wsparcie dla organizacji pozarządowych deklarujących możliwości w zakresie tworzenia własnymi siłami jednostek OT.
  4. Reforma przedmiotu Przysposobienie Obronne w szkołach – więcej zajęć praktycznych.
  5. Zmiana Kodeksu Karnego, tak aby bronił on ofiary a nie napastników (likwidacja granicy obrony koniecznej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia).
  6. Dążenie do wyposażenia Wojska Polskiego w broń atomową.
  7. 7.Zwiększenie wydatków na obronność o sześciokrotność obecnych obecnych

8. Zwiększenie liczy żołnierzy zawodowych do 160 tyś.

9. Redukcja liczby Oficerów.

10. Gruntowa Modernizacja Wojska Polskiego.

11. Ukończenie projetku zbrojeniowego "TYTAN" w ciągu roku

12. Stworzenia Lotniskowca "Jan Paweł II"

13. Stworzenie programu Helikopterów dla wojska "Wilk"

14. Stworzenie programu nowych wozów pancernych dla piechoty "Wyklety"

Finanse:

1. Zastąpienie obecnych form finansowania związków wyznaniowych (łącznie z finansowaniem lekcji religii) na rzecz dobrowolnych 1-procentowych odpisów podatkowych (system niemiecki).

2. Uproszczenie systemu podatkowego:

-docelowo zastąpienie podatków PIT, CIT i akcyzowego podatkiem obrotowym w wysokości 1% (w okresie przejściowym obniżenie podatków dochodowych i zwiększenie kwoty wolnej, likwidacja akcyzy od papierosów i napojów alkoholowych)

-ujednolicona stawka VAT 15%-gminy utrzymują się z podatku od ziemi oraz ew. z pogłównego-podatek leśny zostaje zniesiony na rzecz podatku od ziemi-likwidacja ceł-zniesienie podatku od psa-zniesienie podatku od wzbogacenia-zniesienie podatku od środków transportu-zniesienie podatku tonażowego-zniesienie podatku od gier.

3. Likwidacja ZUSu – wprowadzenie systemu repartycyjno – alimentacyjnego. Likwidacja KRUS.

4. Zmiana systemu dotacji z budżetu państwowego na sport i kulturę (zmniejszenie, wprowadzenie odpisu podatkowego)

.5. Zakaz uchwalania deficytu budżetowego

.6. Zakaz dotacji państwowych na spółki długotrwale nierentowne i nieperspektywiczne.

7. Rezygnacja z przyjmowania euro, stopniowe zwiększanie obowiązkowej stopy rezerw na rachunkach bieżących do 100%, po jakimś czasie pełna demonopolizacja środka płatniczego

Polityka zdrowotna:

1. Legalizacja medycznego zastosowania narkotyków.

2. Depenalizacja spożycia i sprzedaży narkotyków.

3. Rozszerzenie listy dostępnych leków bez recepty.4. Umożliwienie obywatelom wyboru pomiędzy pozostaniem w NFZ a zapisaniem się do konkurujących ze sobą firm ubezpieczeniowych.

5. Obowiązek należenia do wybranej kasy chorych i odprowadzania tam składek/opłat.

Reforma edukacyjna

1. Wprowadzenie mechanizmu bonów edukacyjnych (tymczasowo).

2. Usamodzielnienie się placówek edukacyjnych.

3. Szkoły decydują o przedmiotach które są w danej placówce nauczane.

4. Rodzic ma prawo podjąć decyzję w jakim wieku jego dziecko rozpocznie naukę (najpóźniej w wieku 7 lat).

5. Rozwój szkolnictwa zawodowego i zwiększenie jego popularności poprzez promocję.\

Swobody Obywatelskie

1. Legalizacja domowego wyrobu oraz przetwórstwa alkoholu etylowego na własny użytek.

2. Zniesienie zakazu sprzedaży przetworów spożywczych przez rolników.

3. Legalizacja hazardu.

4. Zadośćuczynienie ofierze jako dodatek do kary (reforma kodeksu karnego).

5. Uproszczenie kodeksu ruchu drogowego (także zmniejszenie ilości przepisów).

6. Likwidacja zakazu picia w miejscach publicznych (usunięcie większości tzw. wykroczeń)

7. Prywatyzacja/komercjalizacja TVP.

8. Legalizacja prostytucji.

9. 5 lat ochrony praw autorskich (przy zachowaniu możliwości dziedziczenia).